Я - Учитель

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ІСТОРИЗМУ ТА ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

   
Математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формуванні ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отримані у школі знання та сформовані уміння і навички є, безперечно, важливими, але нині особливої актуальності набуває компетентність учня в різних галузях знань. Саме компетентності більшість міжнародних експертів вважають тими індикаторами, що дають змогу визначити готовність учня-випускника до життя, подальшого особистого розвитку та активної участі в суспільному житті.


З точки зору компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу, зміст математичної освіти спрямовується на досягнення таких цілей:

  1. Інтелектуальний розвиток учнів, формування видів мислення, характерних для математичної діяльності і необхідних людині для повноцінного життя у суспільстві.Оволодіння прийомами математичної діяльності, які необхідні у вивченні суміжних предметів для продовження навчання та у практичній діяльності;
  2. Формування уявлення про математику як форму опису і метод пізнання дійсності.
  3. Виховання учнів у процесі навчання математики.
  4. Формування позитивного ставлення та інтересу до математики.
За визначенням С.А.Ракова, математична компетентність - це спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.
Математичні компетентності:

  1. Процедурна компетентність - уміння розв’язувати типові математичні задачі.
  2.  Логічна компетентність - володіння дедуктивним методом доведення та спростування твердження.
  3. Технологічна компетентність - володіння сучасними математичними пакетами.
  4. Дослідницька компетентність - володіння методами дослідження практичних та прикладних задач математичними методами.
  5. Методологічна компетентність - уміння оцінювати доцільність використання математичних методів для розв’язування практичних та прикладних задач.
Під час вивчення курсу математики використовую елементи історизму Наприклад, після закінчення вивчення поняття функції, границі,, похідної стисло подає історичним шлях формування цих понять (у працях Ньютона, Даламбера, Лейбніца, Ейлера та інших).Такі  історичні екскурси дають учневі повне уявлення про закономірності розвитку науки і техніки протягом історії людства, формування цивілізацій, сприяти, розвиткові науково-технічного світогляду.
Формуючи дієвий компонент математичної компетентності створюю оптимальні умови для переходу від дій під моїм керівництвом до самостійних, даючи учням змогу самим шукати шляхи розв’язування пізнавальних та практичних завдань,таким чином досягаю не тільки опанування навичок з застосування учнями базових математичних понять у контексті повсякденного життя, а і формування гуманістичної системи спілкування між учителем та учнями, перетворення кожної дитини на самостійно мислячу особистість, здатну поважати себе та інших.
Так на уроці «Додавання і віднімання десяткових дробів» (додаток 1), учні самостійно та в групах виконують практичні, тестові завдання, розв’язують прикладні задачі, працюють усно, готують історичні довідки, виконують логічні вправи та аналізують свою роботу, виставляючи самі собі оцінки,що допомагає на всіх етапах уроку формувати математичні компетентності учнів.

Немає коментарів:

Дописати коментар